Проекти

 

  • „Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България“, финансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 7, Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема BG051PO001-7.0.01 «Без граници – Компонент 1».

Уебсайт на проекта: http://competencies.nbschool.eu

Водещ партньор: Националната школа по мениджмънт

Български партньор: МАСИ
Международен партньор:  RPIC ViP s.r.0., Чехия

Период: 2012 – 2013

  • Предизвикателства пред младите предприемачи. Период: октомври 2011 – ноември 2011
  • Лятна стажантска програма. Период: лято 2010
  • СТАРТИРАЙ УМНО – Бизнес курсове за стартиращи предприемачи. Период: февруари  2010 – март 2010
  • Кампания срещу купуването и продаването на изборни гласове. Период: юни 2009 – юли 2009
Follow us on FB