За нас

MASI_logo_mobileМладежката асоциация за стопанска инициатива е доброволна неправителствена и непартийна младежка организация, обединяваща физически и юридически лица, осъществяваща дейност в частна полза. Тя е учредена на 22.04.2009 г. и регистрирана на 15.05.2009 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Някои от основните наши цели са:
– да създаваме условия за реализиране на младежкия потенциал – чрез гражданска активност, предприемачество, изследователска и творческа работа;
– да подпомагаме инициативите на младите хора в Република България, свързани с образованието, стопанския и социалния живот;
– да подпомагаме стартиращите млади предприемачи.

От ноември 2010 г. Eurodesk_shadow_smallдо март 2012 г. организацията бе пълноправен член на мрежата Евродеск, предоставяща информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика.

Follow us on FB